Menu

Dispensationer

Børn og ungdom
§ 8.2 I rækker for Børn og Ungdom gælder klassetrinsreglen (gælder til og med 9. klasse), der giver mulighed for – uden at der skal ansøges herom - at benytte spillere født i årgang ældre end den pågældende aldersklasse, såfremt der for de pågældende over for DBU Fyn på forlangende ved hjælp af skoleklasseliste kan dokumenteres klassetrinsfællesskab med spiller(e) fra samme hold, der opfylder aldersgrænsen.

§ 8.3 I rækker for Drenge Børn og Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

§ 8.4 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata. Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående sammen med de spillere, hvortil der efter § 8.5 gennem ansøgning opnås dispensation fra aldersgrænserne, per kamp ikke må overstige 1 i 3M/5M,2 i 8M og 3 i 11M.

§ 8.5 Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i § 8.1 til 8.4 tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår – ønsker en klub ikke at gøre brug af den i hele turneringsåret, skal dette meddeles DBU Fyn skriftligt og inden første kamp i pågældende turneringshalvår. 

 

Der kan søges om dispensation her

Se særligt om dispensationer for fællesrækker med DBU Jylland her

Seniorfodbold
For kvindesenior gives der dispensation det halvår, hvor spilleren fylder 15 år.
For herresenior gives der dispensation det halvår, hvor spilleren fylder 16 år. 
Der skal altid ansøges om dispensation. 

"De gamle"
Junior oldboys: Der gives ikke dispensation
Veteraner: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 33 år
Super veteraner: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 38 år
Masters: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 43 år
Super masters: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 48 år
Grand old masters: Der gives dispensation til spillere, der er fyldt 53 år

Børn og ungdom
Ekstraordinær dispensation gives efter ansøgning:
- hvis klubben IKKE har et alderssvarende hold. Spilleren må maksimalt være 2 år for gammel.
- hvis klubben har et alderssvarende hold men ansøgningen er vedhæftet lægeerklæring, skoleudtalelse eller dokumentation fra anden offentlig institution.
- hvis klubben har et alderssvarende hold men spilleren er fra juli kvartal. Det skal præciseres, at der skal ansøges skriftligt.

Bemærk alle ekstraordinære dispensationer i ungdomsfodbold (U13 til U19) er behæftet med sportslig konsekvens i form af, at holdet ikke kan vinde rækken men godt rykke op.

Der gives afslag på dispensation hvis klubben har et alderssvarende hold men spilleren efter klubbens vurdering ikke passer ind på det alderssvarende hold grundet niveau, størrelse eller andet.

Der kan IKKE dispenseres fra antallet af dispensationsspillere pr. kamp.
11M: 3
8M: 2
5M: 1

Sådan afgøres dispensationer: 
DBU Fyns administration afgør alle dispensationsansøgninger ud fra retningslinjer udstukket af DBU Fyns bestyrelse. Se ovenstående. 

Der skal ansøges om alle ekstra ordinære dispensationsansøgninger. 

Klubben har mulighed for at anke afgørelsen til DBU Fyns Appeludvalg jf. DBU Fyns love §20c.

Dette skal ske skriftligt. Anmodning herom skal, ledsaget af et depositum på kr. 1.000,-, være unionen i hænde senest på 14. dagen efter at afgørelsen er fremsendt.

Luk