Menu

Vedtægter

Kærlighed til Vindinge BK

 

§ 1.
Klubbens navn er Vindinge Boldklub. Klubben er hjemmehørende i Nyborg Kommune.

§2. Formål
Vindinge BK har til formål at styrke fodboldspillet på alle niveauer, samt styrke sammenhold, kammeratskab og personlig udvikling både teknisk og socialt.

§ 3. Medlemsskab
Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle som vedkender sig nærværende kærlighed.

Stk.2. Kontingent opkræves kvartårligt. Bestyrelsen fastsætter tidspunktet for opkrævningen.

Stk. 3. Der kan optages passive medlemmer.

§ 4. Generalforsamling
Vindinge BK´s øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest med udgangen februar hvert år.
Stk. 2. Generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden og opslagstavlen i klubben med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3. PÅ den ordinære generalforsamling skal behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af kasserer og kontingentkasserer
7. Valg af 1 revisorer
8. Eventuelt.

Stk. 4. Halvdelen af ​​bestyrelsesmedlemmerne vælger i lige år og halvdelen i ulige år.

Stk. 5. Der kan være medlem i bestyrelsen der er under 18 år.

Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Stemmeberettigede er medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Børn under 16 år har ikke stemmeret, men stemmeretten kan udøves af en af ​​børnenes forældre, dog således, at den pågældende familie, uanset antallet af børn kun har én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 8. Kasserer vælger i ulige år og kontingentkasserer vælger i lige år. Begge kasserere kan være udenfor bestyrelsen.

Stk. 9. Revisor og suppleanter vælger for et år.

Stk. 10. Ændring af disse vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling.

Stk. 11. Der føres protokol over vedtagne beslutninger på generalforsamlingen. Denne underskrives af dirigenten.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er fremsat.
Indvarsling sker med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen
Vindinge BK ledes af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger således at halvdelen vælges i lige år og halvdelen i ulige år.

Stk. 3. Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og sekretær.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af ​​medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, der findes nødvendige. Udvalgtes formål og forretningsorden fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 8. Klubben tegnes ved formanden og kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

Stk. 9. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

§ 7. Udelukkelse
Bestyrelsen kan vedtage at udelukke et medlem i kortere eller længere tid, når den pågældende har handlet i strid med nærværende vedtægter, overordnede foreningsregler eller på anden måde skadet foreningen.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision
Vindinge BK´s regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Senest 20 dage efter udløbet af regnskabsåret afgiver bestyrelsens regnskab til revisorerne.

Stk. 3. Ingen medlemmer hæfter personlig for foreningens gæld.

Stk. 4. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

§ 9. Opløsning
Klubben kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2. Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om fordeling af klubbens formue.


Vedtaget på generalforsamling marts 2011.

Ændring til 1 revisor i stedet for 2 og 1 suppleant og opslag med generalforsamling på hjemmesiden og opslagstavle i klubben.
Vedtaget på generalforsamling februar 2015

Luk